MISSIE en VISIE

Senioren met elkaar en voor elkaar: senioren-solidariteit  –   Ontmoeten-Ontspanning-Bewegen-Kennis opdoen-Belangenbehartiging.

KBO-Goirle
De vereniging is opgericht op 27 september 1950 als Bejaardenbond ‘Sint Jozef’. Toen vormde Goirle een hechte dorpsgemeenschap met een kleine bovenlaag die bepaalde wat er gebeurde. 65 Jaar later is Goirle gegroeid en de maatschappij veranderd. We zijn mondig geworden en het individualisme voert de boventoon. In 2015 volgde een ommezwaai naar de participatiemaatschappij. De KBO met ruim 1250 leden beweegt mee, en hoe!

Doelstelling
De KBO blijft een sterke vereniging, waar leden zich in toenemende mate ‘thuis’ voelen. Zij zetten zich in met en voor elkaar. De onderlinge solidariteit neemt toe. Zo geeft ieder lid betekenis en kleur aan zijn of haar leven en bevordert het algemeen welzijn van senioren. Dat betekent groei in de deelname aan activiteiten en in de hulp aan senioren. De Gemeente ziet de KBO als een vereniging waar zij graag mee samenwerkt.

Senioren vereniging
Het lidmaatschap van de KBO is voor senioren uit de deelgemeente Goirle; uitzonderingen zijn mogelijk. De KBO zet in op activiteiten voor iedere seniorengroep, zowel jong senioren als de oudere senior. Leden kunnen daar actief zijn als deelnemer en als (vaste) vrijwilliger. Lidmaatschap uit solidariteit of juist om onze belangenbehartiging extra gewicht te geven is ook mogelijk.

Uitgangspunten
We werken met zelfbewuste leden die zich gekend voelen, gelijk gewaardeerd worden en die solidair zijn met de KBO. We laten leden in hun waarden en erkennen de kwaliteiten van ieder individu. We werken seniorgericht. De senior moet zich kunnen ontplooien binnen een breed spectrum; recreatief, creatief, educatief, sportief, en informatief. Senioren moeten blijvend volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

Werkwijze
Onze werkwijze is deskundig, betrouwbaar, creatief, dynamisch, ambitieus, pro-actief, democratisch en kwaliteit bewust. De houding van het bestuur kenmerkt zich als werken zonder vooroordelen, luisterend, open, helpend, gelijkwaardig, verzorgend, begripsvol, betrouwbaar en transparant zijn. Details zijn belangrijk, niet het grote succes. Naar derden toe zijn we informatief, verdedigen we onze belangen en tonen ons coöperatief, ambitieus en deskundig. Iedere groep communiceert met een coördinator en deze met het bestuur.

Doelgericht werken
De KBO realiseert doelen met activiteiten. Iedere activiteit draagt bij aan de doelstelling. Middelen en organisatie staan in dienst van activiteiten en zijn geen doel op zich. De aansturing of ondersteuning is altijd facilitair. De leden staan centraal in de KBO, zij vormen de blijvende factor in de vereniging. Bestuursleden zijn tijdelijk en rouleren. Bestuur en vrijwilligers zijn gericht op kwaliteit en continuïteit van de vereniging.

Elan
De KBO is een vereniging geleid door vrijwilligers. De taken worden verdeeld en verantwoordelijk uitgevoerd. Dit en het oppakken van ideeën gebeurt op basis van wisselwerking tussen leden, vrijwilligers, coördinators en bestuur. De vereniging werkt op basis van gelijkwaardigheid zonder hiërarchie, top-down of bottom-up structuur. Solidariteit tussen en participatie van leden is de basis, er is geen sprake van louter “u vraagt, wij draaien.”

Activiteiten
De KBO organiseert activiteiten afhankelijk van vraag en ideeën van leden. Doelen, financiën en ruimte bepalen de haalbaarheid. Vrijwilligers en bestuur regelen deze. De activiteiten zijn gegroepeerd in werkterreinen: – Activiteiten Algemeen Belang, Belangenbehartiging en Dienstverlening, Ontspanning, Reizen, Sociaal Maatschappelijke Activiteiten, Sportieve activiteiten, Vorming en Scholing. In onze nieuwsbrieven krijgen ze aandacht.

Kwaliteit
De KBO waarborgt de kwaliteit van haar activiteiten. Door bij opzetten van activiteiten vooruit te denken. En na uitvoering samen met de leden te kijken of het vooraf bepaalde doel ervan is bereikt. De conclusies hiervan gaan leiden tot verbeteringen. Bestuur en leden werken samen. Leden geven hun mening en de organisatie van de KBO pakt deze op.

Dynamiek
Onze omgeving, rechten en plichten veranderen. De KBO volgt ontwikkelingen en beweegt mee. De actualiteit deze jaren vraagt zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en langer zelfstandig wonen. Daarom zorgen we dat leden elkaar zo veel mogelijk blijven ontmoeten, samen bezig zijn en informatie krijgen. Er komt er meer aandacht voor belangenbehartiging en (persoonlijke) dienstverlening. Meedenken met het gemeentebestuur rond beleid van zorg en wonen is een speerpunt.

Keuzes maken
In het meerjarenplan 2019 en de vervolgjaren geeft het bestuur de prioriteiten van doelen aan. Het meerjarenplan wordt in een Algemene Leden Vergadering ter informatie voorgelegd. Het bestuur gaat ook keuzes maken rond uitbreiding van:

– de belangen behartiging
– de cliëntondersteuning bij Wmo hulpvragen
– informatie over zelfstandig wonen
– de voorlichting en/of ondersteuning bij mantelzorg
– het aanbieden van meer cursussen en activiteiten rond bewegen
– het betrekken van leden
– presentaties via publicatie
– intensievere contacten Goirlese groeperingen met een zelfde doel.